-   тит. лист.doc
doc.png  Тип документа: Рефераты


type.png  Предмет: Проектный анализ


type.png  ВУЗ: Северодонецкий технологический институт


size.png  Размер: 31.0 Kb

МІНІСТЕРСТВО освіти і НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ім. Володимира ДАЛЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра     "Економіка підприємства"

Конспект лекцій

з дисципліни "Проектний аналіз"

(для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства")

"До друку, у світ дозволяю"  

 Зам. директора по навчальної                                          -

та методичної роботі, доц. _______________ О.І. Барвін

Протокол  № _____від  "_____" _________________ 2004 р.

Укладач:

доц.  каф. ЕП            _________________  С.Ф. Большенко

 

Весь цифровий і фактичний матеріал,

бібліографічні відомості  перевірені.

Написання одиниць відповідає стандартам

 

Сєвєродонецьк 2004


МІНІСТЕРСТВО освіти і НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ім. Володимира ДАЛЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра     "Економіка підприємства"

Конспект лекцій

з дисципліни "Проектний аналіз"

(для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства")

Затверджено

на засіданні кафедри 

экономіки підприємства

Протокол №  6  от 22.12.2004 г.   

Сєвєродонецьк 2004


ББК
 

Конспект лекцій з дисципліни "Проектний аналіз" (для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства") / укл. C.Ф. Большенко. –  Сєвєродонецьк: СТІ, 2004. – 49 с.

 

Викладено сутність проектного аналізу, його завдання, видову класифікацію, методику обчислення показників ефективності проекту. Приведено схему управління проектами та розглянуто можливі наслідки їх реалізації.

Конспект лекцій відповідає вимогам до змісту учбового матеріалу та його обсягу.

Укладач:

С.Ф. Большенко, доц.

Відповідний за випуск

А.З. Шевцова, доц.

Рецензент

А.З. Шевцова, доц.

Затверджено методичною комісією СТІ СНУ ім. В. Даля з напрямку „Економіка і підприємництва”. Протокол № 5 від 24.12.2004 р.


Навчальне видання

Конспект лекцій

з дисципліни "Проектний аналіз"

(для студентів спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства")

Укладач:

Світлана Федорівна Большенко

Редактор

Большенко С.Ф.

Техн. редактори

Большенко С.Ф.

Оригінал – макет

Большенко С.Ф.

Підписано до друку________

Формат 60×841/ 16. Папір  типограф. Гарнітура  Times.

Умов. друк. арк.  2,9 Обл.-вид. арк.  2,1

Тираж          екз. Вид. №_______. Замов №______. Ціна договірна.

Видавництво Сєвєродонецького технологічного інституту

ВНУ ім. Володимира Даля

Адреса видавництва: 93400. г. Сєвєродонецьк. Луганської обл.

пр. Радянський.  59-а. головний корпус

Телефон: 8 (06452) 4-03-42

E-mail: sti@sti. lg. uaПохожие документы


Bigreferat.ru - каталог учебной информации (c) 2013-2014 | * | Правообладателям